[elementor-template id="23300"]

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η πολιτική μας

Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας www.esoldatos.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή απλά η Ιστοσελίδα), που ανήκει στην εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» (η «Εταιρεία»), χωρίζονται αυτομάτως σε δύο κατηγορίες, ως εξής :

* Επισκέπτες (Guests)

* Εγγεγραμμένοι Χρήστες (Registered Users) ή απλώς Χρήστες

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στην Ιστοσελίδα, να δουν και να διαβάσουν μόνο το ελεύθερο περιεχόμενο και όσα τμήματα περιέχουν δεδομένα, στοιχεία και περιεχόμενα προσβάσιμα από όλους.

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες ή απλώς χρήστες έχουν κάνει εγγραφή στην ιστοσελίδα και έχουν αποκτήσει όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Το όνομα και ο κωδικός αυτός δίνουν τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να συνδέονται (log in) στην ιστοσελίδα, λαμβάνοντας ταυτόχρονα ειδικά προνόμια που δεν είναι διαθέσιμα στους επισκέπτες.

Τα Δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και τις διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα των επισκεπτών και χρηστών του διαδικτύου, έχετε το δικαίωμα:

(α) να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για την ταυτότητα του υπευθύνου επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και τους αποδέκτες αυτών των προσωπικών πληροφοριών.

(β) να αποκτήσετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στις προσωπικές πληροφορίες που έχουν αποθηκευθεί στο σύστημά μας προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των πληροφοριών καθώς και τη νομιμότητα της διαδικασίας.

(γ) να διατυπώσετε και να εκφράσετε το δικαίωμα της αντίρρησης σε οποιαδήποτε σχετική επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών με σκοπό τη διόρθωση, κατάσχεση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

Σχετικά με το δικαίωμα της αντίρρησης, μπορείτε επίσης να αιτείσθε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) την εγγραφή σας στο Μητρώο προσώπων που δεν επιθυμούν να είναι αντικείμενο αντίστοιχης επεξεργασίας για εμπορικούς σκοπούς.

(δ) Τέλος, να απολαμβάνετε προσωρινής δικαστικής προστασίας σε περίπτωση που η εν λόγω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποσκοπεί κατά την κρίση σας στην αξιολόγηση της προσωπικότητάς σας.

Δικαιώματα χρηστών

Η Ιστοσελίδα δύναται να παρακρατήσει προσωπικά στοιχεία που έχει ζητήσει ο χρήστης από τον ιστότοπο, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από την εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» (η «Εταιρεία») οποτεδήποτε να μην επεξεργάζεται τα στοιχεία του για εμπορικούς σκοπούς.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή με οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών, των χρηστών/ μελών της Ιστοσελίδας σε κανένα τρίτο φορέα ή και πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παραχώρηση Αντιγράφου

Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον ιστότοπο να του παρέχει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες κατέχει, είναι διαθέσιμες σε οποιαδήποτε μορφή (ψηφιακή ή άλλη) και τον αφορούν. Η παροχή αυτή υπόκειται σε έλεγχο γνησιότητας και ταυτοποίησης του αιτούμενου, ως εξής:

(α) με την υποβολή σχετικού αιτήματος, με ηλεκτρονικό μήνυμα (email), επιστολής ή έγγραφης επιστολής μέσω fax, και

(β) την παροχή των κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων για την ταυτότητά του (για το σκοπό αυτό συνήθως γίνονται αποδεκτά φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς του χρήστη επικυρωμένο από δικηγόρο, αστυνομικό τμήμα ή Κ.Ε.Π., καθώς επίσης και πρωτότυπο έγγραφο λογαριασμού κοινής ωφέλειας που να αναγράφει την τωρινή διεύθυνσή του, μαζί με το πλήρες ονοματεπώνυμό του).

Για να αποκτήσετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στις προσωπικές πληροφορίες που έχουν αποθηκευθεί στο σύστημά μας προκειμένου να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των πληροφοριών καθώς και τη νομιμότητα της διαδικασίας. Προς τον σκοπό αυτό, δύνασθε να αιτείσθε προς εμάς και να λαμβάνετε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία και εμείς έχουμε την υποχρέωση να απαντάμε σε εσάς εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του σχετικού αιτήματος.

Δικαιώματα Ανηλίκων

Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και του Περιεχομένου της, που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την Ιστοσελίδα ή κάνουν χρήση του Περιεχομένου της που προσφέρονται ελεύθερα, μέσω αυτής αλλά είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς, η εταιρεία «Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ» (η «Εταιρεία») και οι συνδεδεμένες μ’ αυτήν εταιρείες, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.

Η εγγραφή χρηστών/μελών απαγορεύεται ρητά σε άτομα κάτω των 18 ετών και η αίτηση για την έγγραφή τους, θα απορρίπτεται αυτομάτως από το σύστημα ακόμα κι αν συνοδεύεται από την έγγραφη άδεια του κηδόμενα ή ενός εκ των γονέων τους.

Copyright © Σ.ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΕΠΕ, 2019. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Shopping cart
Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας. Με την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.
Shop